Wnioski

 

W celu założenia sprawy u komornika należy wypełnić wniosek egzekucyjny i złożyć go wraz z oryginałem tytułu wykonawczego w kancelarii komornika, bądź przesłać listem poleconym. We wniosku, oprócz danych podstawowych należy podać wszelkie inne znane informacje na temat dłużnika, które mogą pomóc w prowadzeniu egzekucji należności (np. NIP, PESEL, REGON, czy prowadzi działalność gospodarczą i pod jaką nazwą, miejsce pracy, czy pobiera emeryturę lub rentę, rachunki bankowe, czy posiada samochody lub inne wartościowe ruchomości itp). 
W części wniosku dotyczącej sposobów egzekucji  zalecane jest wskazanie, oprócz egzekucji ze znanego majątku dłużnika, również innych sposobów, gdyż pozwoli to na ich zastosowanie w przypadku ustalenia takiej możliwości.
W przypadku gdy wierzyciel nie dysponuje informacjami o majątku dłużnika, stosownie do art. 791(1) kpc może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku. Koszt poszukiwań jako celowy koszt egzekucji w rozumieniu art. 770 kpc obciąża dłużnika.